Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 785 /2017                                 V Dolnom Vadičove, 3. 11. 2017

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam    
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutoční dňa
15. 11. 2017, t. j. v stredu o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Aktualizácia PHSR obce Dolný Vadičov 2018-2026
 5. Výročná správa obce za rok 2016
 6. Odmeny poslancom za rok 2017
 7. Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
 8. Návrh na VI. úpravu rozpočtu na rok 2017
 9. VZN  č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti
 10. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 11. Právne poradenstvo – služba pre občanov
 12. Diskusia a rôzne
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

                              

                                                                           Miroslava Ondreášová
                                                                                starostka obce