Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 805 /2017                                 V Dolnom Vadičove, 1. 12. 2017

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam    
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutoční dňa
12. 12. 2017, t. j. v stredu o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh na VII. úpravu rozpočtu na rok 2017
  5. Návrh rozpočtu obce na rok 2018, 2019, 2020
  6. Diskusia a rôzne
  7. Návrh a prijatie uznesení
  8. Záver

                              

                                                                           Miroslava Ondreášová
                                                                                starostka obce