Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 331 /2018                                 V Dolnom Vadičove, 4. 6. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam    
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutoční dňa
13. 6. 2018, t. j. v stredu o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Komunitný plán sociálnych služieb na rok 2018- 2023
 5. K investičnému zámeru obce: „  K prístavbe, nadstavbe a stavebným úpravám stavby č.s.120 s vytvorením nájomného bytového domu + spevnené plochy, kanalizačná prípojka s ČOV,  elektrická, vodovodná a plynová prípojka na parcele KN C 457/2, 457/3 a 691v k. ú. Dolný Vadičov „
 6. Záverečný účet obce za rok 2017
 7. K VZN o dani za ubytovanie č. 1/2018
 8. Informácia k mimoriadnej situácii v obci
 9. K návrhu na úpravu rozpočtu č. 2/2018
 10. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ
 11. Informácia k PHSR
 12. Diskusia a rôzne
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

                                                                           Miroslava Ondreášová
                                                                                starostka obce

 


 

      4. Komunitný plán sociálnych služieb na rok 2018- 2023

      5.  K investičnému zámeru obce: „  K prístavbe, nadstavbe a stavebným úpravám stavby č.   

          s.120 s vytvorením nájomného bytového domu + spevnené plochy, kanalizačná prípojka 

          s ČOV,  elektrická, vodovodná a plynová prípojka na parcele KN C 457/2, 457/3 a 691

         v k. ú. Dolný Vadičov „

     6. Záverečný účet obce za rok 2017

     7. K VZN o dani za ubytovanie č. 1/2018

     8. Informácia k mimoriadnej situácii v obci

     9. K návrhu na úpravu rozpočtu č. 2/2018

   10. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ