Odvolanie mimoriadnej situácie

pozvanka head

 


 

<p style="margin: 0cm 35.4pt 0.0001pt -7.1pt; text-align: justify;"><img src="/images/documents/IMG/pozvanka_head.png" alt="pozvanka head" /><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;"></span></p>
<p style="margin: 0cm 35.4pt 0.0001pt -7.1pt; text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">V s&uacute;vislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kv&ocirc;li dlhotrvaj&uacute;cemu intenz&iacute;vnemu a&nbsp;pretrv&aacute;vaj&uacute;cemu sneženiu, n&aacute;sledkom čoho doch&aacute;dza k&nbsp;neprejazdnosti vedľaj&scaron;&iacute;ch miestnych komunik&aacute;ci&iacute;, nie je možn&eacute; zabezpečiť prejazd z&aacute;chrann&yacute;ch zložiek, prejazdnosť motorov&yacute;ch vozidiel občanov žij&uacute;cich v&nbsp;t&yacute;chto oblastiach na &uacute;zem&iacute; obce Doln&yacute; Vadičov a p&ocirc;sobenia jej n&aacute;sledkov na život, zdravie a majetok, Obec Doln&yacute; Vadičov, podľa &sect; 15 ods. 1 p&iacute;sm. j) z&aacute;kona N&aacute;rodnej rady Slovenskej republiky č&iacute;slo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 35.4pt 0.0001pt -7.1pt; text-align: center;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 20pt;">v y h l a s u j e </span><span style="font-size: 20pt;"><br /> </span></strong></span><br /><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;"> dňa 15.1.2019 o 14:00 hod.&nbsp; na &uacute;zem&iacute; obce mimoriadnu situ&aacute;ciu.</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">Počas obdobia ohrozenia a&nbsp; p&ocirc;sobenia n&aacute;sledkov mimoriadnej udalosti bud&uacute; vykon&aacute;van&eacute; opatrenia na znižovanie riz&iacute;k ohrozenia, činnosti nevyhnutn&eacute; na zamedzenie &scaron;&iacute;renia a p&ocirc;sobenia n&aacute;sledkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na z&aacute;chranu života, zdravia a majetku -&nbsp; vykon&aacute;van&iacute;m z&aacute;chrann&yacute;ch pr&aacute;c.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">Na ohrozenom &uacute;zem&iacute; ustanovujem tieto režimov&eacute; opatrenia: </span><br /> <br /><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;"> - spr&iacute;stupniť v&scaron;etky lokality pre z&aacute;chrann&eacute; a pohotovostn&eacute; služby</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">- zabezpečiť pr&iacute;stup ku M&Scaron; </span><br /><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;"> - zabezpečiť pr&iacute;sun potrav&iacute;n k&nbsp;obchodu COOP Jednota</span></p>
<p style="margin-left: -7.1pt; text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">Pre odstr&aacute;nenie n&aacute;sledkov využiť v&scaron;etku dostupn&uacute; techniku, požiadať dod&aacute;vateľsky subjekty s&nbsp;technikou na odstraňovanie snehovej kalamity v&nbsp;obci.</span></p>
<p style="margin-left: -7.1pt; text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">Toto vyhl&aacute;senie nadob&uacute;da &uacute;činnosť dňom vyhl&aacute;senia.</span></p>
<p style="margin-left: -7.1pt; text-align: justify;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">V&nbsp;Dolnom Vadičove, dňa 15. 1. 2019</span></p>
<p style="margin-left: -45pt;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p style="margin-left: -45pt; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Miroslava Ondre&aacute;&scaron;ov&aacute;</span></p>
<p style="margin-left: -45pt; text-align: right;"><span style="font-family: times new roman, times; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;starostka obce</span></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>SK</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
   <w:EnableOpenTypeKerning/>
   <w:DontFlipMirrorIndents/>
   <w:OverrideTableStyleHps/>
  </w:Compatibility>
  <w:DoNotOptimizeForBrowser/>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
  DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="371">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Normal Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="footnote text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="annotation text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="footer"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="index heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="table of figures"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="envelope address"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="envelope return"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="footnote reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="annotation reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="line number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="page number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="endnote reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="endnote text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="table of authorities"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="macro"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="toa heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Bullet"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Bullet 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Bullet 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Bullet 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Bullet 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Number 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Number 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Number 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Number 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Closing"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Signature"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Continue"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Continue 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Continue 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Continue 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="List Continue 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Message Header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Salutation"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Date"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text First Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text First Indent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Note Heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text Indent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Body Text Indent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Block Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Hyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="FollowedHyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Document Map"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Plain Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="E-mail Signature"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Top of Form"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Bottom of Form"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Normal (Web)"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Acronym"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Address"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Cite"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Code"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Definition"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Keyboard"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Preformatted"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Sample"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Typewriter"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="HTML Variable"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Normal Table"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="annotation subject"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="No List"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Outline List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Outline List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Outline List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Simple 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Simple 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Simple 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Classic 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Classic 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Classic 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Classic 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Colorful 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Colorful 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Colorful 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Columns 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Columns 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Columns 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Columns 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Columns 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Grid 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table List 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table 3D effects 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table 3D effects 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table 3D effects 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Contemporary"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Elegant"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Professional"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Subtle 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Subtle 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Web 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Web 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Web 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Balloon Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
   Name="Table Theme"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
   Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
   Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
   Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
   Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
   Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
   Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
   UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
   Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
   Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
   Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!-- [if gte mso 10]>

<![endif]-->