Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 691 /2019                                 V Dolnom Vadičove, 13. 06. 2019

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

18. 06. 2019, t. j. v utorok o 18.00 hod.

na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Opravy miestnych komunikácií
 5. Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2019
 6. Schválené a zamietnuté  dotácie z VÚC na rok 2019
 7. Požiarny poriadok obce
 8. Schválenie plánu práve na II. polrok  2019
 9. K záverečnému účtu za rok 2018
 10. K žiadosti na dotáciu z regionálneho rozvoja na Revitalizáciu verejného priestranstva
 11. Dodatok č. 2 k  Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolný Vadičov  o výške príspevkov a spôsobe ich platby na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Vadičov
 12. Diskusia a rôzne
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce