Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 754/2019                                 V Dolnom Vadičove, 16. 09. 2019

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

24. 09. 2019, t. j. v utorok o 18.00 hod.

na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K predkladaniu návrhov a zmien k VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti
 5. K predkladaniu návrhov a zmien k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálny  odpad a drobný stavebný odpad
 6. Vykonávanie zimnej údržby na rok 2019-2020
 7. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3/2019
 8. K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby – budovy č. 120
 9. Doplnenie štúdie nájomného bytového domu s 12 b. j.
 10. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na výber dodávateľa výstavby nájomného bytového domu s 12 b. j.
 11. K správe audítora z auditu účtovnej závierky
 12. Výročná správa za rok 2018
 13. Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky
 14. Diskusia a rôzne
 15. Návrh a prijatie uznesení
 16. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce