Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 778/2019                                 V Dolnom Vadičove, 4. 11. 2019

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

12. 11. 2019, t. j. v utorok o 18.00 hod.

na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K miestnej komunikácii KN C č. 653/4
 5. K návrhu a zmenám k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 6. Vyhlásenie výzvy na výber dodávateľa na Rekonštrukciu domu smútku
 7. K schváleným dotáciám 
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4/2019
 9. K žiadostiam Milana Vnuka, Tomáša Zluky, Petry Mažgutovej
 10. Diskusia a rôzne
 11. Návrh a prijatie uznesení
 12. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce