Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 791/2019                                 V Dolnom Vadičove, 3. 12. 2019

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

11. 12. 2019, t. j. v stredu o 18.00 hod.

na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. K žiadosti Milana Vnuka
  5. K VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálny  odpad a drobný stavebný odpad
  6. Návrh rozpočtu obce na rok  2020, 2021 a 2022
  7. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 5/2019
  8. Diskusia a rôzne
  9. Návrh a prijatie uznesení
  10. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce