Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 90/2020                                 V Dolnom Vadičove, 27.03.2020

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

01.04.2020, t. j. v stredu o 17.00 hod.

na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a z dôvodu
bezpečnosti, je toto zasadnutie neverejné

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy
 5. K odvolaniu voči Rozhodnutiu na povolenie odstránenie stavby č. 120
 6. Správa z vykonanej činnosti za II. polrok 2019
 7. Informácia ku kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
 8. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1/2020
 9. Diskusia a rôzne
 10. Návrh a prijatie uznesení
 11. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce