Oznam

Voči Povoleniu na odstránenie stavby z dôvodu výstavby bytovky bolo podané odvolanie (PRÍLOHA).
Okresný úrad Žilina Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy rozhodol (PRÍLOHA)
Vyjadrenie obce k odvolaniu (PRÍLOHA).