Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 772/2020                                 V Dolnom Vadičove, 16.09.2020

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

22.09.2020, t. j. v utorok o 18.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K predkladaniu návrhov a zmien k VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2021
 5. K predkladaniu návrhov a zmien k VZN o miestnom poplatku za komunálny  odpad a drobný stavebný odpad na rok 2021
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce č.3/2020
 7. K žiadostiam - Mgr. Iveta Juríčková, Vladimír a Zuzana Jastrabanová
 8. Informácia o výsledku kontroly z NKÚ od 25.02.2020 – 29.06.2020
 9. Informácia o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania k výstavbe bytového domu 12 b.j.
 10. Diskusia a rôzne
 11. Návrh a prijatie uznesení
 12. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce