Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 614/2021                                 V Dolnom Vadičove, 16.06.2021

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

28.06.2021, t. j. v pondelok o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosť – Jozef Pavlusík
 5. Žiadosť - Ing. Peter Tinka
 6. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 2/2021
 7. Dodatok č. 4 k VZN o výške príspevkov a spôsobe ich platby na úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Vadičov
 8. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Vadičov
 9. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020
 11. Diskusia – priestranstvo pri pivniciach, kultúrne podujatia a inf. k projektom, retardéry v obci
 12. Návrh a prijatie uznesení
 13. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce