Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 768/2021                                 V Dolnom Vadičove, 14.09.2021

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

22.09.2021, t. j. v stredu o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K pozemku KN C č. 273/45 /Hrby/
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 3/2021
 6. K VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2022
 7. K VZN o poplatku za komunálny odpad pre rok 2022
 8. K žiadosti o úpravu potoka p. Žabku – parcela KN C č. 676/1
 9. Diskusia – Cesta cintorín; Výtlky v obci; Rezanie stromov v čase vegetačného obdobia
 10. Návrh a prijatie uznesení
 11. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce