OSPRAVEDLŇOVANIE DIEŤAŤA PRE KTORÉ JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ /PREDŠKOLÁCI/

1. Lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné sa predlžuje od 18.10.2021 na 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

2. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 7 vyučovacích dní.

3. zákonný zástupca podpisuje za dieťa:

a) potvrdenie o bezpríznakovosti / týka sa výhradne príznakov covidu/ po prerušení dochádzky na 3 a viac dní vrátane víkendov

b) potvrdenie o bezinfekčnosti /týka sa všetkých ochorení/ po prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac kalendárnych dní

c) pri neprítomnosti dieťaťa je potrebné odovzdať písomné ospravedlnenie

Poznámka: Pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej škole spôsobom, aký určí materská škola. Ospravedlňovanie neprítomnosti detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie z iných dôvodov ako choroba má každá materská škola upravené v školskom poriadku v časti prevádzka a vnútorný režim materskej školy. Ospravedlnenie z dôvodu choroby nie je možné upraviť v školskom poriadku nad rámec platného právneho stavu; v období pandemickej situácie nad rámec rozhodnutia ministra školstva. zákonný zástupca je povinný písomne/ústne/telefonicky nahlásiť neprítomnosť dieťaťa vopred, Za objektívne dôvody neprítomnosti dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie považuje materská škola rodinnú dovolenku, chorobu iného člena domácnosti, náhle vycestovanie rodiny z pracovných či rodinných dôvodov, Písomné ospravedlnenie predkladá zákonný zástupca triednej učiteľke dieťaťa pred/počas/po návrate do materskej školy najneskôr do troch pracovných dní, pri podozrení z nedbania o plnenie povinného predprimárneho vzdelávania triedna učiteľka dieťaťa oznámi túto skutočnosť riaditeľke materskej školy, ktorá osobným pohovorom so zápisom rieši neprítomnosť dieťaťa s jeho zákonným zástupcom. Riaditeľka materskej školy má kompetenciu rozhodnúť o ospravedlnení/neospravedlnení neprítomnosti dieťaťa na predprimárnom vzdelávaní po prerokovaní s triednou učiteľkou dieťaťa.

OSPRAVEDLŇOVANIE DIEŤAŤA PRE KTORÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE NEPOVINNÉ/všetky deti okrem predškolákov/

1. Ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje.                                                                                                                                                                    

2. Zákonný zástupca podpisuje za dieťa:

a) potvrdenie o bezpríznakovosti / týka sa výhradne príznakov covidu/ po prerušení dochádzky na 3 a viac dní vrátane víkendov

b) potvrdenie o bezinfekčnosti /týka sa všetkých ochorení/ po prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac kalendárnych dní

Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast– pri návrate dieťaťa do materskej školy, v prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu ochorenia, a to len v tom prípade, ak lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, že je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Poznámka: Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Len vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Dokument: -> KLIK <-