Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 856/2021                                 V Dolnom Vadičove, 08.12.2021

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

15.12.2021, t. j. v stredu o 16.30 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K VZN č. 2/2020  o miestnom poplatku za komunálny  odpad a drobný stavebný odpad
 5. K VZN č. 1/2017  o dani z nehnuteľnosti
 6. Návrh rozpočtu obce na rok  2022, 2023 a 2024
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2022, 2023, 2024
 8. Schválenie plánu práce na prvý polrok 2022
 9. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 4/2021
 10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra  obce Dolný Vadičov
 11. Odmeny poslancom
 12. K správe audítora z auditu účtovnej závierky
 13. Žiadosť Martiny Vráblovej o odkúpenie časti pozemku KN C č. 675/1
 14. Diskusia a rôzne  /tuje na cintoríne, orezávanie stromov, individuálna výstavba rodinných domov v lokalite pri chate Ľadonhora/
 15. Návrh a prijatie uznesení
 16. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce