Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 35/2022                                 V Dolnom Vadičove, 11.03.2022

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

22.03.2022, t. j. v utorok o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej Samosprávy
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1/2022
 6. Voľby hlavného kontrolóra obce Dolný Vadičov
 7. Aktuálne žiadosti o pridelenie nájomných bytov
 8. Navýšenie podpory zo Štátneho fondu rozvoja a bývania na výstavbu nájomného bytového domu
 9. Informácia k mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným príchodom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine
 10. Diskusia – jarná brigáda  /cintorín, verejné priestranstvá a miestny potok/
     - informácia k výstavbe bytovky

     - informácia k plánovaným aktivitám v obci
     - parkovanie
     - ťažba v lokalite Záhradkárska osada
     - návrh ponuky vedomostnej QR hry prostredníctvom stránky Obce Dolný Vadičov o našej obci
 11. Návrh a prijatie uznesení
 12. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce