Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 684/2022                                 V Dolnom Vadičove, 07.06.2022

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

16.06.2022, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Návrh II.  úpravy  rozpočtu obce na rok 2022
 4. Návrh Dodatku č. 5  k VZN o výške príspevkov a spôsobe ich platby na úhradu nákladov v školskom zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Vadičov
 5. K mesačnému  príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou MŠ
 6. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026
 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2022-2022
 8. Návrh Záverečného účtu za rok 2021
 9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Dolný Vadičov za rok 2021
 10. Návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2022
 11. Informácia k investičnému zámeru – výstavba bytového domu
 12. Návrh a prijatie uznesení
 13. Diskusia
 14. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce