Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 833/2022                                 V Dolnom Vadičove, 09.12.2022

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 12. 2022, t. j. vo štvrtok o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2022
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2023, 2024, 2025
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2023, 2024, 2025
 7. Schválenie plánu práce na prvý polrok 2023
 8. Správa audítora k auditu za rok 2021
 9. Schválenie návrhu VZN č. 1 /2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 10. Zriadenie inventarizačnej komisie
 11. Návrh VZN č. 2/2022 o poplatkoch za prenájom verejných priestorov vo vlastníctve obce
 12. Zvýšenie stravnej jednotky a finančné pásma
 13. K projektu a k výzve na rekonštrukciu MK vo vlastníctve obce
 14. Diskusia a rôzne
 15. Návrh a prijatie uznesení
 16. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce