Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 46/2023                                V Dolnom Vadičove, 10.03.2023

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. 03. 2023, t. j. v pondelok o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej Samosprávy
 5. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1/2023
 6. Domový poriadok
 7. Posudzovanie žiadostí o pridelenie ONB a stanovenie výšky nájomného a fondu opráv
 8. K Zmluve o nájme verejného vodovodu
 9. Bližšie určenie možnosti výstavby rodinných domov v extraviláne obce, v katastri obce Dolný Vadičov
 10. Správa kontrolóra z vykonanej činnosti za rok 2022
 11. Diskusia - jarná brigáda /cintorín, verejné priestranstvá a miestny potok/

                   - informácia ku kolaudácii ONB
                   - informácia k plánovaným aktivitám v obci
                   - kultúrne aktivity obce
 
                  - k projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
 
                  - k žiadosti o rozšírenie VO

      Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce