Novostavba bytového domu 12 b. j. vrátane technickej vybavenosti

Termín začatia:  20. 07. 2021

Termín ukončenia: 30. 04. 2023
Miesto realizácie: Obec Dolný Vadičov

Parcely:  KN C č. 457/2 , 457/3 a  691 v k. ú. Dolný Vadičov


Výstavba sa realizovala s podporou dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR


Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0037-PRB/2021

Výška dotácie: 240 050,00 €


Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti č. č. 0038-PRB/2021

Výška dotácie: 32 120,00 €