Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 720/2024                                V Dolnom Vadičove, 23.05.2024

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2024, t. j. v pondelok o 17.30 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Návrh II. úpravy rozpočtu obce na rok 2024
 4. Návrh Záverečného účtu za rok 2023
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Dolný Vadičov za rok 2023
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
 7. Zásady hospodárenia s majetkom obcí – návrh
 8. K žiadosti p. Macejíka
 9. Návrh VZN č. 2/2024 o podmienkach používania miestnych komunikácií v katastri obce Dolný Vadičov
 10. Návrh VZN č. 1/2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Vadičov
 11. Informácia k pripravovaným projektom
 12. Udržiavacie práce v obci
 13. Návrh a prijatie uznesení
 14. Diskusia a rôzne
 15. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce