O obci

 

Obec Dolný Vadičov


Naša obec patrí do regiónu ZMO Dolných Kysúc. Je známa hlavne mnohými umelcami v oblasti hudobného a tanečného folklóru. Celková rozloha je 595ha a počet obyvateľov 460.

 

História


Vznik obce Vadičova možno datovať na koniec 14., prípadne prelom 14., a 15. Storočia, pretože ešte v roku 1385 sa toto územie spomína len ako les - silva Waditzow. Za pravdepodobnejší sa považuje prelom storočí z toho dôvodu, že ešte v roku 1419 sa Vadičov spomína ako villula – dedinka, ktorá sa ešte rozvíja. Na konci 15. Storočia v roku 1494 sa spomína ako vila Vadycho. V r. 1598 mala obec 24 domov a mlyn, v r. 1784 41 domov, 39 rodín a 239 obyvateľov, v r. 1850 211 slovenských katolíkov a 12 židovských obyvateľov. K 1.1.1991 mala obec Dolný Vadičov 400 obyvateľov.

 

Názov obce


Vnik a vývin miestnych názov bol formovaný predovšetkým domácim, slovenským obyvateľstvom. Je preukázateľné, že v minulosti používala obec Dolný Vadičov, aspoň v istej časovej perióde, minimálne dve paralelné pomenovania – Kňazský Vadičov a Nižný Vadičov. Niekedy veľmi dávno, v presne neurčenom čase, terajšie územie Vadičova pokrývali vody jazera. S pomenovaním Dolný Vadičov /Also Wadycho/ sa prvý krát stretávame v roku 1915.

  •     1359 – prvá písomná zmienka o území – uvádza sa ako les po oboch stranách potoka Radoľa
  •     1385 - písomná zmienka o Vadičove ešte ako lese – silva Waditzow
  •     1419 – prvá písomná zmienka o dedinke – villulla
  •     1494 – dedina sa už spomína ako villa Vadycho

 

Symboly obce


Zistil sa veľmi nezreteľný odtlačok nedatovanej pečate priemeru asi 25 mm. V obraze neidentifikovaný kvet, kolopis nečitateľný. Pritom obec používala v r. 1786 pečatidlo Stredného Vadičova.
Neúplný odtlačok pečate sa objavil na listine v polovici 19. Storočia. V znaku je svätica /madona/ s dieťaťom, v kruhopise nápis : WADICOV.SIGULUM. POSE.............
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické , vexiologické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.
Pri tvorbe erbu sa spravidla vychádza z historickej pečate danej obce. V prípade pečate Dolného Vadičova sa uvádza, že sa používal nejasný motív s kvetmi. Heraldická komisia MV SR odporučila, aby sa východiskom pre tvorbu erbu Dolného Vadičova stala práve táto pečať.
Vlajka obce Dolný Vadičov pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov.
Pečať obce Dolný Vadičov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DOLNÝ VADIČOV.
Zástava obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka.

 

Poloha obce


Uprostred Kysuckých vrchov, v severozápadnej časti Slovenska, v doline Vadičovského potoka leží obec Dolný Vadičov. Rozloha obce je 595 ha. Vrchovitý chotár tvoria druhohorné horniny. Lesy obklopujú celú obec a zastúpenie majú ihličnany a listnáče. Má hnedé lesné pôdy. Obec patrí do chladnej klimatickej oblasti. Východným susedom je Horný Vadičov, západným Lopušné Pažite, juhovýchodným Kotrčina Lúčka a juhozápadným je Zástranie.

--> Kliknite tu pre presmerovanie na google-mapy s lokalitou Dolný Vadičov. <--

 

Vznik obce


Prvá písomná zmienka o Vadičove sa nachádza na listine z roku 1359, ktorou kráľ Ľudovít I. daroval šľachticovi Konchovi z Rudiny a jeho príbuzným „les po oboch stranách potoka Radoľa“.

 

Doplňujúce informácie


Ďalšie informácie nájdene na slovenských stránkach wikipédie alebo Vám ich veľmi radi poskytneme na obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

--> Kliknite tu pre presmerovanie na wikipédiu so stránkou o Dolnom Vadičove. <--