Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 331 /2018                                 V Dolnom Vadičove, 5. 3. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam    
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa uskutoční dňa
12. 3. 2018, t. j. v pondelok o 16.00 hod.
na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 5. K investičnému zámeru obce: „ K prístavbe, nadstavbe a stavebným úpravám stavby č.s.120 s vytvorením nájomného bytového domu + spevnené plochy, kanalizačná prípojka s ČOV,  elektrická, vodovodná a plynová prípojka na parcele KN C 457/2, 457/3 a 691 v k. ú. Dolný Vadičov „
 6. K preplateniu projektovej dokumentácie
 7. K VZN o dani za ubytovanie č. 1/2018
 8. Informácia k mimoriadnej situácii v obci
 9. K návrhu na úpravu rozpočtu č. 1/2018
 10. K vysporiadaniu vlastníckych vzťahov – cesta pod Zábrehom
 11. K miestnej komunikácii č. KN C č. 653/4
 12. Informácia k PHSR – vyhodnotenie dotazníkov
 13. Diskusia a rôzne
 14. Návrh a prijatie uznesení
 15. Záver

                                                                           Miroslava Ondreášová
                                                                                starostka obce