Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 757 /2018                                 V Dolnom Vadičove, 29. 10. 2018

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

7. 11. 2018, t. j. v stredu o  18.00 hod.

na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh plánu práce a kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
 5. K VZN č. 1/2017 o dani z nehnuteľnosti
 6. K VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 7. Odmeny poslancov za rok 2018
 8. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce
 9. Návrh úpravy rozpočtu
 10. Diskusia a rôzne
 11. Návrh a prijatie uznesení
 12. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce