Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 661/2020                                 V Dolnom Vadičove, 05.06.2020

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

11.06.2020, t. j. vo štvrtok o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na úpravu rozpočtu obce č.2/2020
 5. K individuálnym žiadostiam obyvateľov obce
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok  2020
 7. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
 8. Dodatok k VZN o výške príspevkov a spôsobe ich platby na úhradu nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Vadičov
 9. Diskusia a rôzne
 10. Návrh a prijatie uznesení
 11. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce