Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 822/2020                                 V Dolnom Vadičove, 10.12.2020

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

15.12.2020, t. j. v utorok o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K VZN č. 2/2020  o miestnom poplatku za komunálny  odpad a drobný stavebný odpad
 5. K VZN č. 1/2017  o dani z nehnuteľnosti
 6. Návrh rozpočtu obce na rok  2021, 2022 a 2023
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 8. Schválenie plánu práce na prvý polrok 2021
 9. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 5/2020
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov
 11. K Darovacej zmluve k pozemku  KN C č. 273/42
 12. K žiadosti a doloženým znaleckým posudkom p. Jastrabana a Mgr. Juríčkovej 
 13. Odmeny poslancom
 14. Písomný podnet p. Křyžánka
 15. K správe audítora z auditu účtovnej závierky
 16. Výročná správa za rok 2019
 17. Diskusia a rôzne
 18. Návrh a prijatie uznesení
 19. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce