Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci upozorňuje

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI

Ulica A.Hlinku 4, 022 01 Čadca

     Vzhľadom k príchodu teplých  jarných dní a   požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci   dôrazne upozorňuje   všetkých občanov, právnické osoby a  fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho   písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie

- fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

ďalej je občan povinný

- dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi

- dodržiavať zásady protipožiarnej    bezpečnosti pri činnostiach   spojených so zvýšeným   nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

       Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo zviera.

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru

-- vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

-- uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

-- ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

-- poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

     Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

       Na základe súčasnej   požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

                                                                                       Oddelenie požiarnej prevencie

                                                                                             Okresného riaditeľstva

                                                                               Hasičského a záchranného zboru v Čadci