Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo MŠ v Dolnom Vadičove, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

Termín podávania žiadostí:   od 3.5.2021 do 7.5.2021 v čase od 10.30 hod do 16.00 hod

Spôsob podania žiadosti:

 • Žiadosť možno doručiť osobne, bez osobnej prítomnosti dieťaťa
 • Poštou na adresu MŠ, Materská škola, Dolný Vadičov 139, 023 45
 • Po vyplnení žiadosti je potrebné žiadosť potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)
 • v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Žiadosť je potrebné podpísať oboma zákonnými zástupcami
 • K zápisu je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa , občiansky preukaz a prefotený preukaz poistenca

Podmienky prijatia:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti narodené do 31.8.2019. Prijímanie detí mladších ako tri roky bude v súlade so školským zákonom možné len vo výnimočných prípadoch ak to dovolí kapacita MŠ.
 • Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31.8.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak.
 • V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka materskej školy pri prijímaní uprednostní:
 1. deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, podľa miesta trvalého bydliska, ​
 2. deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania;
 3. deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku.
 • V prípade vysokého záujmu zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa uprednostníme deti s trvalým pobytom v obci, alebo deti, ktoré majú v MŠ súrodenca.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021.

Žiadosť si môžete vyžiadať osobne v MŠ, alebo vyhľadať na stránke obce Dolný Vadičov.

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, Dolný Vadičov 139 v školskom roku 2021/2022

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Oznam zverejní obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

  
Podmienky prijímania detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
 5. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.


           Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:
 • poštou na adresu školy
 1. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

 

Príloha: -> KLIK <-