Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 58/2022                                 V Dolnom Vadičove, 31.03.2022

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

06.04.2022, t. j. v stredu o 18.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. Navýšenie podpory zo Štátneho fondu rozvoja a bývania na výstavbu nájomného bytového domu
  4. Návrh riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie pri cintoríne /KN C č. 695/2, 695/7/
  5. Aktuálne žiadosti o pridelenie nájomných bytov
  6. Návrh a prijatie uznesení
  7. Diskusia
  8. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce