Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 554/2023                                V Dolnom Vadičove, 09.06.2023

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2023, t. j. vo štvrtok o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
  3. Návrh II. úpravy rozpočtu obce na rok 2023
  4. Návrh Záverečného účtu za rok 2022
  5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Dolný Vadičov za rok 2022
  6. Informácia k projektom, k bytovke a pripravovaným kultúrnym podujatiam
  7. Návrh a prijatie uznesení
  8. Diskusia
  9. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce