Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 721/2023                                V Dolnom Vadičove, 18.09.2023

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.09.2023, t. j. v stredu o 17.30 hod. v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2024
 5. K návrhu VZN o poplatku za komunálny odpad pre rok 2024
 6. Návrh III. úpravy rozpočtu obce na rok 2023
 7. Informácia k miestnej komunikácii 653/4
 8. K žiadosti:
   - EURO –INVEST – CAPITAL – SK s. r. o.
   - žiadosť o odkúpenie časti parcely KN C č. 673/3
   - k listu p. Komzalovej
 9. Návrh VZN o chove a držaní zvierat na území obce Dolný Vadičov
 10. Návrh a prijatie uznesení
 11. Diskusia a rôzne
   - orezávanie stromov v obci
   - inf. k regulácii miestneho potoka
   - úprava parkoviska pred obecným úradom
   - príprava a vykonávanie zimnej údržby
 12. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce