Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 812/2023                                V Dolnom Vadičove, 05.12.2023

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2023, t. j. v stredu o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh na IV. úpravu rozpočtu na rok 2023
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2024, 2025, 2026
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2024, 2025, 2026
 7. Schválenie plánu práce na prvý polrok 2024
 8. Výročná správa za rok 2022
 9. K návrhu VZN č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti
 10. K návrhu VZN č. 2/2023 o dani za psa
 11. K návrhu VZN č. 3/2023 o nájme hrobových miest
 12. K žiadosti o schválenie odovzdania majetku EURO – INVEST – CAPITAL – doplnenie informácií
 13. K žiadosti p. Macejíka
 14. Diskusia a rôzne
 15. Návrh a prijatie uznesení
 16. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce